::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

 

خواص درمانی انار

تهران‎ ـ رييس‎ بخش‎ فيزيولوژي‎ دانشگاه‎ علوم‎ پزشكي‎ زنجان‎‎ گفت‎: مصرف‎ روزانه‎ يك‎ لـيـوان آب‎ انار طبيعي‎‎ از پيشرفت‎‎ ضايعـات عـروقـي جلوگيري‎ مي‎كند.

دكتر"فريدون‎ حيـدرپـور" روز سـه‎‎شنـبـه در حاشيه‎‎ كنگـره پـيشـگيـري‎‎‎ از بـيمـاريهـاي غيرواگير افـزود: بـيمـاري‎ عـروقـي‎ مـغـز شايعترين‎بيماري‎‎ سيستم‎ عصبي‎ مركزي است‎ كـه‎ يكي‎‎ از عوامل‎ اصلي مرگ‎ ومير در كشـورهـاي‎ پيشرفته‎ است‎ .وي‎‎ خاطرنشان‎ كرد: انار مجموعه‎اي از خـواص‎ درماني‎‎ را داراست‎‎ كه‎‎ به آن‎قابليت بـالايـي در پيشگيري‎ از تغييرات‎ عروقـي‎ كـه‎ مـوجـب‎ بيماري‎ مي‎‎شود, ميدهد. وي‎ افزود: استفاده‎ طولاني‎ مدت‎ از انار بـا كاهش‎ ضايعات‎ عروقي‎ همراه‎‎‎بوده و اين‎ ميـوه به‎‎ عنوان‎‎‎ جديدتريـن مـاده آنتـي‎اكـسيـدان مي‎‎تواند در حفاظت‎ عروقـي نقـش‎ ويـژه‎اي‎ را ايفا كند. وي‎ با اشاره‎‎‎ به اينكه تقليل‎‎ كـلسـتـرول و تري‎ گلسيريدها از جمله‎ خواص‎ درماني‎ انـار است‎‎‎‎, گفـت: ايـن‎ اثـرات دركنـار خـاصـيـت آنتي‎‎‎اكسيداني آن‎ ميتواند در درازمدت‎ سبـب‎ بهبود ضايعات‎ عروقي‎ شود. رييس‎ بخش‎ فيزيولوژي‎ دانشگاه‎ علوم‎ پزشـكـي‎ زنجان‎, اسـتفـاده‎ از انـار, آب‎‎انـار و رب انار را براي‎‎‎ جلوگيري از بيماريهاي قلبـي‎ عروقي‎ و مغزي‎ به‎ افراد سالمند توصيه‎ كرد.واحد مرکزی خبر   

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٩:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۱٢/٢٠
comment نظرات ()