::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

كاهش‎ خطر ابتلا به‎‎ ديابت‎ بانوشيدن‎ قهوه

بـه‎ گـزارش‎ خبـرگـزاري‎ رويتـر , بـررســي‎ دانشمندان‎ دانشكده‎‎ سلامت‎ عمومي‎ دانـشگـاه هاروارد روی125 ‎ هزار نفـر نشـان‎ مـي‎دهـد قهوه‎‎‎‎‎ كافئينـه شـده و نـه قهـوه عـاري‎ از كافئين‎‎ , ممكن است‎‎ از طرق‎ مختلف‎ بر سوخـت و سازبدن‎ تاثير گذارد.
اين‎‎‎ پژوهشگران همچنين دريافتند خطر ابتلا به‎‎ ديابت‎ در مرداني‎ كه بيش‎‎ از شش فـنجـان‎ قهوه‎‎ كافئينه در روز در مدت‎ 12 تا 18 سال‎ مي‎‎نوشند , به‎ بيش‎‎ ازنصف‎ كاهش مييابد.
برآوردها نشان‎‎ مي‎دهد بيـش‎ از 15 ميـليـون آمريكايي‎ به‎‎ ديابت‎ نوع 2 مبتلا هستنـد كـه ششمين‎‎‎ عامل‎ مرگ‎ و مير در بين آمريكاييـان است‎.
ديابت‎ كه‎‎ با اضافه وزن‎ و بي‎‎ تحركي ارتباط بسيار قوي‎‎ دارد , ممكن‎ است‎ به‎ بيماريهـاي قلبي‎, سكته‎ مغز, ي‎‎كور,ي قطع‎ اعضا يا ديگر ناتوانيها منجرشود.
اين‎‎‎ محققان اعلام‎ كردند كافئين بر چگونگي‎ مصرف‎ قند در بدن‎ تاثيرمي‎گذارد. آنان‎‎‎‎ افزودند كافئين همچنين ميزان سوخت‎ و ساز بدن‎‎ را افزايش‎ مي‎دهد و ممكـن اسـت‎ بـر ديگـر ابعـاد سـوخـت‎ و سـاز مـاننــد اكسيداسيون‎‎ يـاسـوختـن چـربـي‎ و تـجمـع‎ گليكوژن‎ در عضلات‎ تاثير بگذارد. به‎‎‎ گفته اين‎‎‎ محققان قهوه همچنين مـحتـوي‎ موادي‎ مانندپتاسيم‎‎, نياسين‎, مـنيـزيـوم و مواد انتي‎ اكـسيـدان‎‎ اسـت‎ كـه‎ ايـن مـواد تاثيرمثبتي‎ بر جلوگيري‎ از ابـتلـا بـه‎ ديابت‎ دارند و اين‎ كار را از طريق‎تـاثيـر بر سوخت‎ وساز گلوكز انجام‎ مي‎دهند.خبرکامل

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٢:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۱٠/۱٩
comment نظرات ()