::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

مصرف روغن ماهي تن خطر ابتلاء به بيماري‌هاي قلبي و عروقي را كاهش مي‌دهد

نتايج يك پژوهش صنايع غذايي حاكي از آن است كه مصرف روغن ماهي تن خطر ابتلاء به بيماري‌هاي قلبي و عروقي را كاهش مي‌دهد.به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خوزستان - علي آبرومند، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز، در پژوهش خود با عنوان ”بررسي كمي و كيفي اسيدهاي چرب استخراجي از برخي گونه‌ ماهيان خليج فارس” آورده است:« در اين تحقيق روغن بعضي از گونه ماهيان خليج فارس مانند خارو، كپور، شيرماهي، قباد، بياح، تن و صبور مورد بررسي قرار گرفتند. اسيدهاي چرب‌ داراي چند باند دوگانه اومگا - سه و اومگا - شش موجود در روغن ماهيان، خطر بيماري‌هاي قلبي و عروقي را كاهش مي‌دهند.»
در اين پژوهش كه سال 1380 ارايه شده آمده است:« در اين بررسي پس از اندازه‌گيري انديس‌هاي يدي و پراكسيد و اسيدي، مشخص شد كه از نمونه‌هاي مورد مطالعه، به ترتيب روغن‌ماهي تن و ماهي كپور بيشترين و كمترين ميزان انديس يدي را دارند. روغن ماهي تن و ماهي خارو به ترتيب بيشترين و كمترين انديس اسيدي و روغن ماهي بياح و ماهي كپور به ترتيب بيشترين و كمترين انديس پراكسيد را دارند.»
نتيجه اين پژوهش نشان داده است: «اسيدهاي چرب آزاد و اسيدهاي چرب اومگا - سه و اومگا ـ شش در روغن ماهي تن به ميزان قابل ملاحظه‌اي وجود دارد. در مورد ارزيابي كيفي نمونه‌هاي روغن مورد مطالعه، روغن ماهي تن در درجه اول اهميت و روغن ماهي صبور در كمترين درجه اهميت قرار دارد. در مورد ارزيابي كمي نمونه‌هاي روغن ماهي مورد مطالعه، روغن‌ ماهي كپور، بالاترين راندمان و روغن ماهي شير، كمترين راندمان را دارد.»
بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه انواع ماهيان كپور، خارو، تن و بياح براي استخراج روغن در بخش صنعتي از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه هستند.
خبرکامل

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٧:٥٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۱٠/۱٠
comment نظرات ()