::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

اسامی انواع ماهی تن

Tuna

اینروزها به سوپرمارکتهای مختلف شهرکه سرمیزنید باانبوهی ازمارکهای مختلف کنسروماهی تن روبرو میشید که حتی بعضی از انها را به سختی میتوان تشخیص داد درکدوم شهریاکارخانه تولیدشده اند یا یک شرکت بااسامی و نامهای مختلف تجاری اقدام به ارائه محصولات خود میکند.

 همانطورکه میدونیددرزمینه ترمینولوژی انواع گونه های ماهی تن درکشورهای مختلف اختلاف نظروجود داره امروزدرزیرجدول انواع گونه هایی که درکشورکانادا میتونه روی لیبل به عنوان  کنسروماهی تن تلقی بشه را نقل کردم امیدوارم مفید باشه.

Scientific names English names French names Family names
Thunnus alalunga
Thunnus germo 
Albacore
Albacore Tuna
Tuna 
Germon
Thon
Thon germon blanc 
Scombridae 
Sarda sarda  Atlantic Bonito
Atlantic Bonito Tuna
Bonito
Tuna 
Bonite à dos rayé
Thon 
Scombridae 
Parathunnus mebachi
Thunnus obesus 
Bigeye Tuna
Tuna 
Thon
Thon obèse 
Scombridae 
Thunnus atlanticus  Blackfin Tuna
Tuna 
Thon
Thon à nageoires noires 
Scombridae 
Euthynnus lineatus  Black Skipjack Tuna
Listao
Skipjack
Tuna 
Thon
Thonine noire 
Scombridae 
Thunnus thynnus
Thunnus thynnus thynnus 
Atlantic Bluefin Tuna
Bluefin Tuna
Northern Bluefin Tuna
Tuna 
Thon
Thon rouge
Thon rouge de l'Atlantique
Thon rouge du nord 
Scombridae 
Euthynnus affinis
Euthynnus yaito 
Kawakawa Tuna
Little Tuna
Tuna 
Thon
Thonine orientale 
Scombridae 
Euthynnus alletteratus  Atlantic Black Skipjack
Atlantic Little Tunny
Little Tunny Tuna
Tuna 
Thon
Thonine commune 
Scombridae 
Thunnus thynnus orientalis  Bluefin Tuna
Oriental Tuna
Pacific Bluefin Tuna
Tuna 
Thon
Thon rouge
Thon rouge du Pacifique 
Scombridae 
Sarda chiliensis
Sarda lineolata 
Bonito
Bonito Tuna
Eastern Pacific Bonito
Pacific Bonito
Pacific Bonito Tuna
Tuna 
Bonite du Pacifique oriental
Thon 
Scombridae 
Euthynnus pelamis
Katsuwonus pelamis 
Listao
Skipjack
Skipjack Tuna
Tuna 
Bonite à ventre rayé
Listao
Thon 
Scombridae 
Thunnus maccoyii  Southern Bluefin Tuna
Tuna 
Thon
Thon rouge du sud 
Scombridae 
Neothunnus rarus
Thunnus tongol 
Longtailed Tuna
Tongol Tuna
Tuna 
Thon
Thon mignon 
Scombridae 
Neothunnus macropterus
Thunnus albacares 
Tuna
Yellowfin
Yellowfin Tuna 
Albacore
Thon 
Scombrida

منبع:آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا

مطلب تکمیلی:

براساس کدکس بین المللیCODEX Stan70-1981,REV.1-1995 انواع گونه هایی که به عنوان ماهی تن شناخته شده به شرح زیر میباشد:

Thunnus alalung

Thunnus albacares

Thunnus atlanticus

Thunnus obesus

Thunnus maccoyii

 Thunnus thynnus

Thunnus tongoe

Thunnus affinis

 Euthynnus alleteratus

 Euthynnus lineatus-

Katsuwonus pelamis-Euthynnus pelami)

- Sarda chilensis

- Sarda orientalis

- Sarda sarda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٩:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٩/٩
comment نظرات ()