::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

BACTERIOLOGICAL GUIDELINES FOR FISH AND FISH PRODUCTS

يکی از مهمترين مسائلی که برای هر کارشناس مواد غذايی در زمينه غذاهای دريايی مطرح است نحوه کنترل اينگونه محصولات در زمينه ميکروبی است.در کشور ما برای هر يک از محصولات استاندارد خاصی تهيه گرديده که همه غلاقه مندان ميتوانند به راحتی اينگونه استانداردهای ملی را تهيه نمايند.

در سايت آژانس بازرسی مواد غذايی کانادا گايد لاينی را ديدم که برای بازرسی ماهی و محصولات آن راه صريح و روشنی را از لحاظ بررسی باکتريولوژی پيشنهاد مينمايد.بد نيست شما هم آن را مد نظر داشته باشيد.

BACTERIOLOGICAL GUIDELINES FOR FISH AND FISH PRODUCTS

Test
Organism *

Product Type **

No. of sample units

Acceptance number
(c)

m/g

M/g

Criteria for action

Escherichia
coli
Cooked or ready-to- eat products

5

1

4

40

Reject if c=2 or more, or if any one sample exceeds M
  Raw molluscan shellfish

5

1

230/
100 g
330/
100 g
Reject if c=2 or more or ifany one sample exceeds M
  All other types

5

2

4

40

Reject if c=3 or more, or if any one sample exceeds M
Coagulase-
Positive
Staphylococci
All types

5

1

1000

10000

Reject if c=2 or more, or if any one sample exceeds M
Salmonella All types

5

Absent in each 25 g sample or in pooled samples of 125 g.     Reject if Salmonella is detected
Vibrio cholerae

 

Cooked or ready to eat products

5

Absent in each 25 g sample or in pooled samples of 125g     Reject if Vibrio cholerae is detected.

 Canadian Food Inspection Agency
Fish, Seafood and Production Division
Nepean

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٧:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/٩/۱٠
comment نظرات ()