::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

A little about MSG

M.S.G اختصار نام Monosodium glutamate با فرمول شيميايی C5H8NNaO4.H20 ميباشد که در صنايع گوشتی سوپها ويا سسها به عنوان طعم دهنده مورد استفاده قرار ميگيرد.اين ماده به صورت گردی سفيد رنگ و به سرعت قابيت حلاليت در آب را داراست.اين ماده به تنهايی نميتواند معطر کننده و تشديد کننده طعم باشد و به صورت مخلوط با ديگر مواد طعم دهنده به ميزان ۰.۱تا ۱ درصد افزوده ميشود.منبع اصلی آن آمينو اسيدی است به نام اسيد گلوتاميک که به طور طبيعی در موادی همچون گوشت و شير و ماکيان يافت ميگردد.بدن انسان به طور طبيعی هم اين آمينو اسيد را توليد ميکند.اين ماده به دو صورت يافت ميگردد: Bound glutamate که با ديگر آمينو اسيدها تشکيل ملکول پروتئين داده است و يا به صورت آزاد  که يعنی به پروتئينی متصل نيست و همين نوع دوم است که باعث بوجود آمدن طعم و مزه مناسب ميگردد.اين ماده از سال ۱۹۵۹ در ليست گراس داره دارو و غذای آمريکا قرار گرفته است.برای اطلاعات بيشتر به سايت اختصاصی آن در اينجا مراجعه نماييد.

  • MSG (Monosodium glutamate ) is a flavor enhancer which has been used effectively for nearly a century to bring out the best flavor of foods. Its principal component is an amino acid called glutamic acid or glutamate. Glutamate is found naturally in protein-containing foods such as meat, vegetables, poultry and milk. The human body also produces glutamate naturally in large amounts. The muscles, brain and other body organs contain about four pounds of glutamate, and human milk is rich in glutamate, compared to cow's milk, for example.In the United States, MSG has been included in the FDAÌs list of substances known as Generally Recognized as Safe (GRAS) since 1959.   Full Story

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٦/٩
comment نظرات ()