::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

آزمایش فینگرتست

این آزمایش برای تشخیص آلودگی انگشتان دستها برای کارگران و پرسنلی که بطورمستقیم با تولید موادغذایی سروکاردارندبه کارمیرودچراکه امکان داردبوسیله دست آلوده آلودگی مدفوعی را به مواداولیه انتقال داده وباعث ازدیادمیکرو ارگانیسمها درمحصول تولیدی شود.

جهت اینکارازمحیط کشت ویولت رد بایل آگار استفاده میگردد.مقدارلازم از این محیط کشت را آماده کرده ودرمقابل شعله به مقدار10تا12سی سی درپلیتها تقسیم نموده وپس از سردشدن کامل مشخصات لازم را یادداشت کرده وسپس سطح داخلی انگشتان  شخص موردنظرراروی محیط قرار داده و با اندکی فشارنرم روی آن اثرمی گذارند.

بعد ازخاتمه کلیه پلیتها را جمع آوری کرده و بصورت واژگون در اتو 35تا37درجه سانتی گراد به مدت 24تا48 ساعت قرارمیدهند.بعد از این مدت اگرپرگنه های قرمز متمایل به بنفش یا ارغوانی درعمق محیط مشاهده شد آزمایش مثبت تلقی میگردد.

مشخصات روی پلیت شامل نام آزمایش و تاریخ و نام شخص تست شونده میباشد.

منبع:کتاب روشهای عملی کنترل بهداشتی-دکترحمزه شهراسبی -فصل پانزدهم

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ٢:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٩/٢۳
comment نظرات ()