::صنایع غذایی::

تکنولوژی تولیدوعلم موادغذایی

Ingredient Russia 2005

”نمايشگاه بين المللی روسيه۲۰۰۵“

امسال هشتمين نمايشگاه بين المللی افزودنيها و ترکيبات موادغذايی روسيه از۸تا۱۱نوامبربرابربا۱۷تا۲۰آبان  درمجموعه المپيک مسکوبرگزارميگردد.

بررسی آماربازديدکنندگان اين نمايشگاه درسال۲۰۰۴نشان ميدهد بيشترين علاقه مندان مربوط به گروه قنادی و صنايع آرد ونان بوده و کمترين مربوط به فرآوری ماهی بوده است.اطلاعات کامل را در اينجا ببينيد.

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۳/٢٢
comment نظرات ()

«Ice Cream Dietary Preferences»

”بستنی رژيمی“

يکی از وظايف کارشناسان صنايع غذايی نوع آوری درمحصولات غذايی توليدی است.باتوجه به وجودافرادی که نسبت به مواد غذايی مختلف آلرژی دارندمحصولات جديدميتواندبراساس نياز اين گروه از مصرف کنندگان باشدکه البته تعدادشان هم کم نيست ولی متاسفانه اين قضيه توسط توليدکنندگان کشورمان طی سالهای اخيرچندان جدی گرفته نشده است.

به عنوان مثال درنظربگيريداگريک شرکت سازنده بستنی محصولات زيررا هم به سبدتوليدات خوداضافه نمايدبه چه اندازه افرادبيشتری با توجه به نوع آلرژی يا احتمالا بيماری که دارندميتوانندازطعم بستنی لذت ببرند.

  • Ice cream Dietary Preferences:

Dairy Free

Dietary Fiber

Fat Free

Gluten Free

Kosher(Halal)

Light

No Sugar Added

Nut Allergen-Free


 

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۳/۱٥
comment نظرات ()

«Some apples may have more health benefits than others»

«رابطه گونه سيب باميزان موثربودن آن در سلامتی»

بر اساس يک تحقيق انجام شده توسط محققان کانادايی که بر روی هشت گونه مختلف سيب در استان انتاريو صورت گرفته گونه سيب قرمز ۲برابر بيشتر از آخرين گونه مورد مطالعه که دارای بيشترين ميزان آنتی اکسيدان بوده حاوی اين ماده ميباشد.خبرکامل را دراينجامطالعه نماييد.

  • According to Canadian researchers who analyzed eight varieties grown on the same Ontario farm under similar conditions. Red Delicious, Northern Spy and Ida Red have more disease-fighting antioxidants than other apples studied. Red Delicious apples had two times more antioxidant activity than Empire apples, which had the least activity of any of the apples studied. Full Story

   + نادر بحرینی اصفهانی ; ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۳/۸
comment نظرات ()